نویسنده = �������������� ������������
بررسی شناختی تأثیر مصنوعات فرهنگی بر درک استعاری مفهوم زمان در زبان فارسی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 73-94

10.22059/jolr.2019.275105.666470

امیرعلی خوشخونژاد؛ عباسعلی آهنگر؛ پاکزاد یوسفیان؛ مهرداد مظاهری