نویسنده = �������������� ���������������� �������� ��������
خطاهای نوشتاری ‌‌فارسی‌آموزان قزاق: مطالعه‌ای برپایۀ انگارۀ کوردر

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 45-65

10.22059/jolr.2020.285069.666528

استم بکنوف؛ محمد باقر میرزایی حصاریان؛ لیلا گل پور