نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشتۀ آزفا دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره

2 استادیارزبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

امروزه در امر آموزش زبان، خطاها نه تنها به عنوان نشانه­های ناتوانی زبان­آموز در یادگیری زبان دوم محسوب نمی­شوند، بلکه به عنوان عاملی برای ارزیابی میزان توانش زبانیِ زبـان­آموزان در یادگـیری زبـان دوم به شـمار می­روند. با توجه به این موضوع در پژوهش حاضر تلاش شده است تا خطاهای نوشتاری فارسی­آموزان قزاق بر اساس انگارۀ کوردر مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. پرسش اصلی پژوهش تعیین خطاهای پربسامد در نوشتار فارسی آموزان قزاق است و فرضیۀ مورد نظر بر بیشتر بودن خطاهای دستوری نسبت به خطاهای واژگانی در نوشتار فارسی‌آمـوزان قزاق تأکـید دارد. تحـقیق حـاضر از نوع توصـیفی- تحلیلی است. جامـعه آماری این تحقیق فارسی­آموزان قزاقی هستند و نمونه آماری پژوهش تعداد 24 فارسی­آموز قزاق دختر و پسر با متوسط سنی 19 سال هستند که در رشته زبان فارسی در دانشگاه «آبلای­خان» قزاقستان مشغول یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم بوده‌اند. فارسی­آموزان به طور میانگین دو ترم تحصیلی را گذرانده­‌اند. ابزار پژوهش 24 برگ­نوشته از فارسی­آموزان ‌قزاق است که مربوط به آزمون پایانی درس نگارش آن­ها با حق انتخاب یک موضوع از بین پنج موضوع پیشنهادی است. به طور متوسط هر نوشته دارای 150 کلمه است. در مجموع، پیکره تحقیق حدوداً 4000 واژه است. ابتدا خطاهای زبانی فارسی­آموزان‌ قزاق بر اساس انگارۀ پیشنهادی کوردر شناسایی و استخراج گردید؛ سپس بر اساس نوع خطاها دسته­بندی و توصیف گردید و با استفاده از نرم‌افزارهای آماری، میزان فراوانی و تکرار خطاها تعیین گشت و در نهایت مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد از مجموع 466 خطای شناسایی‌شده در نوشتار فارسی‌آموزان قزاق، بیشترین خطاها متعلق به عدم رعایت نکات دستوری با 231 مورد و 47 درصد از مجموع خطاها بوده و پس از آن خطاهای نویسه‌ای-آوایی با 182 مورد و 41 درصد از جمع خطاها، بیشترین خطاست. خطاهای واژگانی با 43 رخداد و 10 درصد از مجموع خطاها، در رتبه بعدی فراوانی خطاها قرار دارد و کم‌ترین خطاها با 10 رخداد و 2 درصد خطا‌‌ها، مربوط به خطاهای کاربردشناختی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Writing Errors Analysis of Kazakh Persian Language Learners Based on Corder Model

نویسندگان [English]

  • BAKENOV ASTAM 1
  • Mohammad Baqher Mirzaei Hassarian 2
  • leila golpour 2

1 M.A Department of Teaching Persian to Non Persian Learners Imam Khomeini International

2 Assistance Professor of Department Manager of Teaching Persian to Non Persian LearnersImam Khomeini International University

چکیده [English]

Nowadays, errors made by language learners are not seen as signs of language incompetency, rather than are considered as measures for assessing second language , competency in learning a second language. In the present research, it is attempted to analyze the written errors of Kazakh- Persian students based on Corder’s model. The main question of the study is the determination of frequent errors in the writing of Kazakh students, and the hypothesis is that the grammatical errors are more than lexical errors in the written text of the Kazakh language students. The present research is descriptive-analytic and its theoretical framework is the proposed Corder model. The statistical population of this research is non-Persian speaking Kazakh who study Persian language as a second language in Persian language at the Ablai Khan University in Kazakhstan. The research tool is a collection of 24 written articles from Kazakh undergraduate students that relates to the final test of their writing course with the right to choose a topic from among the five suggested subjects. On average, each entry contains 150 words.  First, the language errors of Kazakh students were identified and extracted based on the proposed Corder model. Then, based on the type of errors, they were categorized and analyzed using statistical software. The frequency of errors were determined and finally analyzed. The research findings confirmed the hypothesis. The results of this research show that out of a total of 466 errors identified in the Kazakh written articles, the most errors are due to the non-observance of grammatical points with 231 cases and 47% of the total errors, and then the graphological – phonological errors with 182 cases and 41% of The sum of the errors is the worst mistake. Lexico-semantic errors with 43 occurrences and 10% of the total errors, in the next rank are the frequency of errors, and the lowest errors with 10 occurrences and 2% errors, are related to the cognitive- application errors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Errors
  • Writing
  • Persian learner
  • Kazakh
  • Corder model
احمدوند، احمد (1389). تجزیه‌وتحلیل خطاهای نوشتاری فارسی­آموزان آلمانی‌زبان سطح مقدماتی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی­زبانان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
اسلامی، مریم (139۳). تحلیل خطاهای نوشتاری روسی زبانان فارسی­آموز در سطح میانی پایان‌نامه کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی­زبانان، دانشگاه فردوسی، مشهد.
استوار ابرقویی.عباس (1393). بررسی خطاهای نحوی عرب‌زبانان در یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان خارجی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشتۀ آموزش زبان فارسی به ­غیر فارسی­زبانان، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
ساتی‌هونگ، هان (1389). بررسی خطاهای نحوی ویتنامی زبانان در یادگیری زبان فارسی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشتۀ آموزش زبان فارسی به ­غیر فارسی­زبانان، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
غلامحسین­زاده، غلام­حسین، اخمتوا، فریضه (1392). آموزش و یادگیری زبان فارسی به قزاق­ها بر اساس شباهت و تفاوت­های زبانی. مجموعه مقالات همایش پژوهش­های زبان و ادبیات فارسی. صص 53-47.
علوی­مقدم، بهنام، خیرآبادی، معصومه (۱۳۹۱).تحلیل اشکالات نوشتاری دانش­آموزان ایرانی غیرفارسی­زبان، فصلنامه­ی نوآوری­های آموزشی شماره ۴۳، صص:۵۹-۴۳.
کمال­الدینی، سید محمدباقر (1394). زبان و ادبیات فارسی در قزاقستان: تاریخچه و تحلیل. پژوهشنامۀ اورمزد، شمارۀ­ بیست و یکم، بهار 1394.
گله‌داری. منیژه. (1387). تحلیل خطاهای نوشتاری زبان­آموزان غیر ایرانی، گردآورندگان تاج­الدین/ عباسی، مجموعه مقالات سمینار آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، تهران: کانون زبان ایران.
گل­پور، لیلا (1397). طراحی آزمون مهارت نوشتاری ویژۀ غیرفارسی­زبانان: راهکارها و تحلیل خطاها. پژوهش­نامۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، دوره 7، شمارۀ 2 (پیاپی 16) پاییز و زمستان 97، صص 68-45.
متولیان­نائینی،‌رضوان (1389). تحلیل کیفی خطاهای املای انگلیسی فراگیران فارسی‌زبان.رشد آموزش زبان، شمارۀ 97، صص 22- 16.
میردهقان، مهین ناز (1380). ‌زبان‌شناسی مقابله‌ای، راهکاری اساسی در زبان‌آموزی. سومین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه تهران، تهران.
نوابی­قمصری،‌اعظم (1385). تجزیه‌وتحلیل خطاهای نوشتاری فارسی آموزان عرب‌زبان ‌‌پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
Ahmadvand, A. 2010. Persian Writing Error Analysis of German-Speaking Students of elementary Persian-language teaching to non-Persian speaker, Shahid Beheshti University, Tehran. [In Persian]
Alavi-Moghadam, B. &. Kheirabadi. M .2012. "Analysis of Writing Errors of Iranian Non-speakers­ Persian students". Quarterly Journal of Educational Innovations. ". No. 43. [In Persian]
Brown, H. D. 2000. Principles of Language Learning and Teaching (4th edition). New York: Longman
Corder, S. P. 1973. Introducing Applied Linguistics. Harmondsworth: Penguin. Corder, S. P. 1973. 'The Language of Kehaar'. RELC Journal, Vol. 8, No. i, 1-12.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 1975. Error Analysis, Interlanguage and Second Language Acquisition. Language Teaching Abstracts, VIII, 14.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1982. Error analysis and interlanguage, New York: Oxford University Press
Crystal, D. and Varley. R.1993 Introduction to language pathology London: Whurr, 3rd edition.
Darus, S. 2009. Error Analysis of the Written English Essays of Secondary School Students in Malaysia: ACase Study. European Journal of Social Sciences, 8 (3): 483-495.
Eslami, M. 2014. Persian writing Error Analysis of Russian-Speaking intermediate Persian language learners, Master's thesis in teaching Persian to non-Persian speakers, Ferdowsi University, Mashhad. [In Persian]
Galedari. M. 2008. Analysis of Writing Errors of Non-Iranian Language Learners, Teaching Persian to Non-Persian speaker seminar, Tehran, Iran language center. [In Persian]
Gholamhosseinzadeh,G. Faryzeh, A. 2013; Learning and Teaching Persian language to Kazakhs based on linguistic similarities and differences; P. 47-53. [In Persian]
Golpour, L. 2018. Designing specialized Writing Skills Test for non-Persian speakers: Solutions and Error Analysis. Journal of Persian Language Teaching Other Languages, Volume 7, Issue 2 (16) Autumn & Winter 2019, pp. 45-68. [In Persian]
Kamaleddin, Seyyed Mohammad Bagher.2015· Persian language Literature in Kazakhstan: History and Analysis. Ourmozd Research Journal, Issue 21, spring 1393. [In Persian]
Keshavarz, M.H. 2011. Contrastive Analysis and Error           Analysis, Tehran: Rahnama Publication.
Mirdehgan. M. 2001. Contrastive linguistics, a basic strategy in language learning. The Third International Assembly of Professors of Persian Language and Literature. University of Tehran, Tehran. [In Persian]
Motavallian Naeinie, R. 2011. Qualitative Analysis of English Spelling Errors in Persian Language Learners. Development of Language Education, No. 97, pp. 16-22. [In Persian]
Navabi Ghasri, A. 2006. Analysis of Persian Writing Errors of Arabic Language Learners, Master'd thesis in teaching Persian language to Non-Persian Speakers, Allameh Tabataba'i University, Tehran. [In Persian]
Ostovar Abarqhoei A. 2014. The Study of Arabic Syntax Errors in Learning Persian as a Foreign Language, Master's Thesis in Farsi-language teaching to non-Persian speakers, Isfahan University, Isfahan. [In Persian]
Satihong, H. 2010. A Study of Vietnamese Grammatical Errors in Persian Language Learning. Master's thesis in Persian language teaching to non-Persian speakers, Allameh Tabataba'i University, Tehran [In Persian]
Selinker, L. 1993. Fossilization as simplification? In M. Tickoo (ed.) Simplification: Theory and Application, Anthology series 32, pp.14-28. Singapore: Southeast Asian Ministries of Education Organization. University Press.
Дорофеева, Т.М. 1988 Синтаксическаясочетаемость русского глагола, - М.: «русский язык».