دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-242 
پیشوندواره های زبان فارسی: تحلیل شناختی

صفحه 83-105

10.22059/jolr.2019.273141.666454

سمیرا ذهاب ناظوری؛ آرزو نجفیان؛ بهمن زندی؛ مهدی سیزواری