دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-242 
5. پیشوندواره های زبان فارسی: تحلیل شناختی

صفحه 83-105

سمیرا ذهاب ناظوری؛ آرزو نجفیان؛ بهمن زندی؛ مهدی سیزواری


8. شناسایی سازوکارهای عصبی در تحلیل ابهام در ارجاع ضمیری در زبان فارسی

صفحه 153-170

مینا کریمیان؛ محمود بی جن خان؛ سید احمدرضا خاتون آبادی


شماره‌های پیشین نشریه