نویسنده = �������������� ����������
زایایی فعل‌های سبک در زبان فارسی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-28

10.22059/jolr.2021.315912.666682

مهدیه اسحاقی؛ غلامحسین کریمی دوستان