نویسنده = �������� ��������
بند موصولی عربی و فارسی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 95-117

10.22059/jolr.2019.285133.666529

بسام رحمه؛ حیات عامری؛ نجمه دری؛ غلامحسین غلامحسین زاده؛ عیسی متقی زاده