نویسنده = ���������������� ������ ������
ابعاد کاربردشناختی نقش‌نمای گفتمانیِ «مگر»

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 123-146

10.22059/jolr.2021.323183.666712

شاهین شیرزادی؛ محمد عموزاده؛ سید علی کلانتری؛ والی رضایی