نویسنده = ���������� �������������� ����������������
سیر تحولات پیشوند فعلی /ba-/در گویش دیباجی در مقایسه با فارسی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 57-87

10.22059/jolr.2022.344500.666787

حوا حاج عیدی؛ غلامرضا دین محمدی؛ علی افخمی؛ غلامحسین کریمی دوستان