نویسنده = ������������ ����������
حذف مفعول در زبان فارسی از دیدگاه دستور نقش و ارجاع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.22059/jolr.2022.328325.666733

فائزه سلیمی؛ والی رضایی