نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین دستوری، معناشناختی و کاربردشناختی ساخت حذف مفعول در چارچوب نظریة دستوری نقش و ارجاع است. حذف مفعول پدیده‌ای ظرفیت‌کاه است که در آن فعلی که ماهیتاً متعدی است و برای تکمیل معنا به دو موضوع فاعل و مفعول نیاز دارد، با حذف مفعول خود، به فعل لازم تبدیل می‌شود. با این حال درک مخاطب از معنای جمله کامل بوده و مفهوم مفعول حذف شده برای او امکان‌پذیر است. از آن‌جا که تبیین ساخت‌های دستوری در دستور نقش و ارجاع بر اساس صورت واقعی هر جمله و بدون در نظر گرفتن سطوح انتزاعی صورت می‌پذیرد، ساخت بند بر اساس آنچه آشکارا در جمله حضور دارد ترسیم می‌شود. از این رو، دستور نقش و ارجاع در تحلیل جملاتی با فعل متعدی و مفعول محذوف با هیچ محدودیتی مواجه نبوده و بدون توجه به مفاهیمی نظیر حرکت و رد، رفتاری که در چنین ساخت‌هایی با فعل جمله دارد، مشابه افعال لازم خواهد بود. از مهم‌ترین یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان به کاهش یک موضوع در مرکز محمول دو ظرفیتی در ترسیم ساخت لایه‌ای بند، شرکت بالای افعال کنشی از میان طبقات فعلی در ساخت حذف مفعول و ترسیم ساخت منطقی افعال متعدی که دارای دو موضوع (x,y) می‌باشند با تنها یک موضوع (x) اشاره نمود. در تحلیل پدیدة مذکور با توجه به مفهوم ساخت اطلاع نشان خواهیم داد از آن‌جا که مبتدا و کانون عناصری مورد تأکید بوده و حذف آن‌ها از جمله امکان‌پذیر نیست، مفعول محذوف را نمی‌توان عنصری مبتدایی و کانونی در نظر گرفت. در ارتباط با موضوع فعال‌سازی مرجع‌ها در گفتمان نیز می‌بینیم که می‌توان مرجع مفعول محذوف را تشخیص‌پذیر، و از میان طبقات سه‌گانة این مرجع‌ها، آن را از طریق استنباط در دسترس تلقی نمود. علاوه بر موارد مذکور، نحوة ایجاد پیوند از معنا به نحو و از نحو به معنا نیز در ساخت حذف مفعول ارائه خواهد شد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Object Omission in Persian: A Role and Reference Grammar Analysis

نویسندگان [English]

  • Faezeh Salimi
  • Vali Rezai

Department of Linguistics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

The aim of this research is to investigate object omission based on Role and Reference Grammar. Object omission is a valency-reduction process in which a verb which is transitive in nature, appears without its object. This study, will indicate semantic, syntactic and pragmatic representation of the aforementioned construction with respect to the presented concepts in Role and Reference Grammar including the layered structure of the clause, logical structure, semantic macroroles, information structure, activation status of the referents and linking algorithm. Explaining object omission in the framework of RRG, indicates one of the advantages of this grammar. Although RRG attends to the interaction between form and function, it declines the abstract layers or elements in the syntactic analysis. Accordingly, in this grammar the syntactic structure of the clause is represented based on what is explicitly applicable. Therefore, RRG is not faced with any restriction in explaining object omission and regarding what is explicitly presented in the sentence, it behaves with transitive verbs which omit their objects as intransitive ones. The most specific attainments of investigating object omission in the framework of RRG are as follows: In the layered structure of a clause with omitted object, one of the arguments of the core will be reduced and the syntactic representation will be like an intransitive verb with just one argument (subject) in the core. The logical structure of such verbs, likewise, will be represent with just one argument (x), unlike transitive verbs which has two arguments (x, y) in logical structure. Regarding the aktionsart type of the verbs, the findings indicate that activities are the most frequent verbs in object omission construction. the reason is that the second argument of activity verbs is not a macrorole and therefore can be omitted. Describing object omission with regard to information structure and activation status of the referents in RRG shows that as in the aforementioned construction the object is omitted, it cannot be a focal or topical element and its referent can be considered as an accessible one. Since it is the hearer’s knowledge of the world that makes it possible to understand the notion of the omitted object. Moreover, in this study, regarding object omission construction, linking algorithm from semantic to syntax and from syntax to semantics has been provided. The bidirectional diagrams show that the linking principles of selecting and linking undergoer in both directions will not exist in the objectless sentences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • object omission
  • valency-reduction
  • transitivity alternation
  • information structure
  • linking
بهرامی، فاطمه. (1392). بررسی دستوری و رده‌شناختی نمایه‌سازی مفعول در زبان فارسی، پایان‌نامه دکتری رشته زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه اصفهان.
رضایی، والی و مژگان نیسانی. (1392). «بررسی ساخت بند زبان فارسی بر اساس دستور نقش و ارجاع»، مجله پژوهش‌های زبان‌شناسی، ش 2، صص 51-66.
Aikhenvald, A. Y. (2009). Eating, drinking and smoking: a generic verb and its semantics in Manambu. In J. Newman (Ed.), The linguistics of eating and drinking. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing. 91-107.
Allerton, D. J. (1975). Deletion and proform reduction. Journal of linguistics, 11: 213-237.
Bahrami, F. (2014). A grammatical and typological study of object indexation in Persian. Ph.D. dissertation. Isfahan University. [in Persian]
Cennamo, M. (2017). Object omission and the semantics of predicates in Italian in a comparative perspective. In L. Hellan, A. Malchukov and M. Cennamo (Eds.), Introduction: Issues in contrastive valency studies. Amsterdam: John Benjamins Publishing. 251-273.
Chafe, W. (1987). Cognitive constraints on information flow. In R. Tomlin (Ed.), Coherence and grounding in discourse. Amsterdam: John Benjamins Poblishing. 21-51.
Fillmore, C. J. (1986). Pragmatically controlled zero anaphora. Proceeding of twelfth annual meeting of the Berkeley Linguistics Society, 95-107.
Glass, L. (2020). Verbs describing routines facilitate object omission in English. Proceedings of the linguistic society of America, 5, 44-58.
Goldberg, A. (2001). Patient arguments of causative verbs can be omitted: The role of information structure in argument distribution. Language Sciences, 503-524.
Graf, E., Theakstone, A., Lieven, E. & Tomasello, M. (2015). Subject and object omission in children’s early transitive constructions: A discourse- pragmatic approach. Applied Psycholinguistics, 36: 701- 727.
Lambrecht, K. )1994(. Information structure and sentence form. Cambridge: Cambridge University Press.
Liu, D. (2008). Intransitive or Object Deleting: Classifying English Verbs Used without an Object. Journal of English Linguistics, 36: 289-313.
Luraghi, S. (2004). Null objects in Latin and Greek and the relevance of linguistic typology for language reconstruction. Journal of Indo- European monograph series, 49: 234- 256.
Mittwoch, A. (1982). On the difference between eating and eating something: activities versus accomplishments. Linguistic inquiry, 13: 113-122.
Nᴂss, A. (2007). Prototypical transitivity. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
Newman, J. (Ed,). (2009). The linguistics of eating and drinking. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing.
Nygard, M. (2013). Discourse ellipsis in spontaneously spoken Norwegian. Ph.D. dissertation. Norwegian University of Science and Technology.
Pavey, E. L. (2010). The structure of language: An introduction to grammatical analysis. New York: Cambridge University Press.
Pérez-Leroux, A., Pirvulescu, M. & Roberge, Y. (2018). Direct Objects and Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.
Prince, E. (1981). Toward a taxonomy of given-new information. In P. Cole (Ed,). Radical pragmatics. New York: Academic Press. 56-223.
Rezai, V. & Neisani, M. (2013). The structure of the clause in Persian based on Role and Reference Grammar. Linguistic Research. University of Isfahan. 7: 51-66. [in Persian].
Song, J. J. (2018). Linguistic typology. Oxford: Oxford University Press.
Tsimpli, I. M. & Papadopoulou, D. (2006). Aspect and argument realization: A study on antecedentless null objects in Greek. Lingua, 116: 1595- 1615.
Van Valin, R. D. (1993). Advances in Role and Reference Grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Poblishing.
Van Valin, R. D. (2005). Exploring the syntax-semantics interface. Cambridge: Cambridge University Press.    
Van Valin, R. D. & Lapolla, R. J. (1997). Syntax, structure, meaning and function. Cambridge: Cambridge University Press.
Van Valin, R. D. & Foley, W. A. (1984). Functional Syntax and Universal Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.
Velasco, D. G. & Munoz, C. P. (2002). Understood objects in functional Grammar. Working paper in functional grammar, 76: 1-24.
Wechsler, S. (2015). Word meaning and syntax. Oxford: Oxford University Press.
Vendler, Z. (1967). Linguistics in philosophy. Ithaca: Cornell University Press.
Vihman, V. (2004). Valency reduction in Estonian. PhD dissertation. University of Edinburgh.
Zyzik, E. C. (2008). Null objects in second language acquisition: Grammatical vs. performance models. Second Language Research, 24: 65-110.