نویسنده = ���������������� ������
بررسی فرایند خروج و جایگاه فرود بندهای موصولی تحدیدی در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1401

10.22059/jolr.2022.334309.666761

علی عموشاهی؛ علی درزی