روابط معنایی فعل «گرفتن» در زبان فارسی: رویکرد معنی‌شناسی قالب‌بنیاد فیلمور (1997)
روابط معنایی فعل «گرفتن» در زبان فارسی: رویکرد معنی‌شناسی قالب‌بنیاد فیلمور (1997)

منصوره دلارامی فر؛ پاکزاد یوسفیان؛ محمد اله بخش؛ عباسعلی آهنگر

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 79-98

https://doi.org/10.22059/jolr.2017.63136

چکیده
  از آنجایی که افعال یکی از مهم‌ترین بخش‌های زبان هستند به­طوری­که اکثر اعمال، فعالیت‌ها و حالت‌ها از طریق فعل در جمله مشخص می‌گردد، این پروژه بر آن است که ساختار فعل «گرفتن» را در سه مفهوم ...  بیشتر