تفاوت کاربرد مقوله‌های زبانی و توزیع آنها در جمله در دانش-آموزان بینا و نابینا
تفاوت کاربرد مقوله‌های زبانی و توزیع آنها در جمله در دانش-آموزان بینا و نابینا

طاهره محمودی احمد آبادی؛ منصوره السادات صادقی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 141-159

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.50278

چکیده
  لانگاکر ضمن زیر سؤال بردن نظریه­های سنتی در مورد مقوله­های زبانی توصیفات طرح­واره­ای از آنهاارائه داد. دستور مدل لانگاکر به چگونگی رمزگذاریزیرنظام­های دستوری مفاهیم مربوط به فضا و زمان و پدیده­های ...  بیشتر