بررسی نحوی ممیّز عدد در زبان فارسی
بررسی نحوی ممیّز عدد در زبان فارسی

شجاع تفکری رضائی؛ کبری نظری

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.52650

چکیده
  در این مقاله ساختار نحوی ممیّزهای عدد در گروه حرف تعریف زبان فارسی در چارچوب برنامة کمینه‌گرا بررسی می­شود. ممیّز عدد تکواژی است که هنگامی که اسم توسط یک عدد مورد شمارش قرار ­گیرد به­ همراه اسم می­آید. ...  بیشتر