گواه‌نمایی در زبان فارسی امروز
گواه‌نمایی در زبان فارسی امروز

والی رضایی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.52653

چکیده
  این جستار به بررسی گواه‌نمایی در زبان فارسی معاصر از دیدگاه رده‌شناسی اختصاص دارد. گواه‌نمایی مقوله‌ای دستوری است که نقش آن نشان دادن منبع اطلاع است. در آغاز، این مقولة دستوری و انواع رده‌شناختی آن ...  بیشتر