الگوهای مطابقه در ساخت‌های کنایی در هورامی: رویکردی کمینه‌گرا
الگوهای مطابقه در ساخت‌های کنایی در هورامی: رویکردی کمینه‌گرا

زانیار نقشبندی؛ بهروز چمن آرا

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 141-164

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.306857.666626

چکیده
    تبیین پدیدۀ مطابقۀ مفعولی به مثابۀ یکی از خصوصیات بنیادین ساخت‌های ارگتیو همواره یکی از پرسش‌های اساسی در رویکردهای زایشی بوده است. در چارچوب رویکرد کلاسیک مفروض در قالب برنامۀ کمینه‌گرا، حالت‌نمایی ...  بیشتر
ساخت‌های کنایی نشاندار در هورامی: تقابل دو رویکرد کمینه‌گرا
ساخت‌های کنایی نشاندار در هورامی: تقابل دو رویکرد کمینه‌گرا

زانیار نقشبندی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 113-132

https://doi.org/10.22059/jolr.2015.54188

چکیده
  مقاله‌ی پیش‌رو درصدد است تا با تکیه بر امکانات نظری مفهوم فاز تحلیلی کمینه‌گرا از ساخت‌های کنایی نشاندار در گویش هورامی بدست دهد. در این راستا پس از اشاره به ویژگی‌های رویکرد مشخصه بنیادی که پیش‌تر ...  بیشتر