نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری گروه زبان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده

مقاله‌ی پیش‌رو درصدد است تا با تکیه بر امکانات نظری مفهوم فاز تحلیلی کمینه‌گرا از ساخت‌های کنایی نشاندار در گویش هورامی بدست دهد. در این راستا پس از اشاره به ویژگی‌های رویکرد مشخصه بنیادی که پیش‌تر برای توجیه خصوصیات منحصر بفرد این دسته از ساخت‌های زبانی در هورامی ارائه شده و نیز معرفی سازوکارهای دخیل در نظریه‌ی فاز، در نهایت تحلیل جدیدتری از ساخت‌های مورد بحث در سایه نظریه فاز بدست داده خواهد شد. مقایسه‌ی تحلیل‌های نظری فوق نشان می‌دهد که قائل شدن به مفهوم فاز و الزامات نظری مترتب بر آن نظیر شرط نفوذناپذیری فاز و صرف نظر از فرضیه‌ی گرو متمم‌ساز گسسته و فرافکن‌های بیشینه‌ی مبتدا و تأکید که در قالب تحلیل‌های مشخصه بنیاد این ساخت‌ها پیشنهاد داده شده‌اند، تصویری موجزتر و اقتصادی‌تر از فرایند اشتقاق نحوی ساخت‌های کنایی نشاندار ارائه می‌دهد. به لحاظ نظری دستاوردهای مقاله‌ی حاضر را می‌توان به مثابه‌ی تأییدی بر اهمیت اعمال ملاحظات مربوط به نظریه‌ی فاز در تعیین روند کلی فرایند اشتقاق نحوی ساخت‌های زبانی در چارچوب برنامه‌ی کمینه‌گرا دانست.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Marked Ergative Constructions in Hawrami: The Opposition of Two Minimalist Approaches

نویسنده [English]

  • Zaniar Naghshbandi

Ph.D. Candidate of General Linguistics, Bu-Ali University

چکیده [English]

The present paper seeks to present a minimalist account for the derivational process of marked ergative constructions in Hawrami in terms of Phase Theory (Chomsky 2000, 2001, 2004; Radford 2009; Citko2014). This phase-based approach is compared to the former feature-based approach advocated by Karimi Doustan and Naghshbandi (2011). It is argued that using Phase Theory and its related mechanisms and conditions like Phase Impenetrability Condition on the one hand and ignoring Split Cp Hypothesis (Haegeman and Gueron 1999) and the related Focus and Topic projections on the other hand would end up in a more optimal and economic explanation. From a macro theoretical viewpoint the results of this paper lend more empirical support to effects of Phase Theory on generating more optimal explanations in the framework of Minimalist Program

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hawrami
  • Marked Ergative constructions
  • Split Cp Hypothesis
  • Phase Theory
  • Phase Impenetrability Condition
 انوشه، مزدک (1389).رویکردی مشخصه بنیاد به فرایندهای تأکید و مبتداسازی در زبان فارسی، مجله‌ی پژوهش‌های زبانی، دوره‌ی اول، شمارۀ اول،  1-28.
دبیرمقدم، محمد (1392). رده‌شناسی زبان‌های ایرانی، تهران، سمت.
درزی، علی و راضیه مهدی بیرقدار (1389). بررسی جایگاه مبتدا در زبان فارسی بر پایه‌ برنامه کمینه‌گرا، مجله‌ی پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال دوم شمارۀ اول،  1 تا 18.
کریمی، یادگار (1388). ساخت کنایی:منشأ و ماهیت آن. پایان‌نامه‌ی دکتری، گروه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
کریمی، یادگار. (1391). تحلیل نحوی ساخت کنایی بر پایه‌ی شواهدی از زبان کردی، مجله زبان‌پژوهی، سال چهارم، شمارۀ 7، 177-209.
کریمی دوستان، غلامحسین و زانیار نقشبندی (1390). ساخت کنایی در گویش هورامی، مجله پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی، دوره دوم، شمارۀ 6، 19-44.
منشی‌زاده، مجتبی و یادگار کریمی (1390). پیرامون خاستگاه ساخت کنایی، مجله زبان‌شناسی، سال بیست و سوم، شمارۀ 2، 9-39.
نقشبندی، زانیار (1390). ساخت‌های ارگتیو در گویش هورامی. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، گروه زبانشناسی دانشگاه کردستان، سنندج.
نقشبندی، شهرام (1375). نظام آوایی گویش هورامی (گونه‌ی شهر پاوه) از دیدگاه واج‌شناسی زایشی و واج‌شناسی جزمستقل، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد. گروه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
Beneveniste, E. 1966. La Construction Passive du Parfait Transitif, In Emile Benevenist (ed.),   Problemes de Linguistique Generale ( 176-186) , Paris: Gallimard.
Bynon, Th. 2005. Evidential, Raised Possessor, and the Historical Source of the Ergative Construction in Indo-Iranian, Transactions of the philological society,103:1-72.
Collins, C. 2001.  Economy Conditions in Syntax, In M. Baltin and Ch. Collins (eds.), The Handbook of Contemporary Syntactic Theory ( 45–61) , Oxford: Blackwell.
Chomsky, N.2000. Minimalist Inquiries: The Framework, In R. E. A. Martin (ed.), Step By Step Essays on Minimalist Syntax in Honor of Howard Lasnik (89–155) , Cambridge:MIT Press.
Chomsky, N.2001. Derivation by Phase, In M. Kenstowicz (ed.), Ken Hale: A Life in Language ( 1–52) , Cambridge: MIT Press.
Chomsky, N.2004. Beyond Explanatory Adequacy, In A. Belletti (ed.),  Structures and Beyond: The Cartography of Syntactic Structures, vol. 3 (104–31) , Oxford University Press.
Chomsky, N.2006. On phases, In Freidin, R., Otero, C. Zubizaretta, M. (eds.), Foundational Issues in Linguistic Theory, Cambridge MA: MIT Press.
Citko, B. 2014. Phase Theory, New York: Cambridge University Press.
Dixon, R.M.W. 1994. Ergativity, Cambridge: Cambridge University Press.
Haegeman L, and J, Gueron. 1999. English Grammar, Oxford: Blackwell Publishers.
Haig,G.2008. Alignment Change in Iranian Languages: A Construction Grammar Approach, New Yok: Mouton de Gruyter.
Holmberg, A and David Odden. 2004.Ergativity and Role-Marking in Hawrami, In Syntax of the World’s Languages, Leipzig, Germany.
Hornstein, N. J. Nunes, and        K.Grohmann.2005.UnderstandingMinimalism,Cambridge:Cambridge University Press.
Karimi, S. 2005. A Minimalist Approach to Scrambling: Evidence from Persian, New York: Mouton de Gruyter.
Karimi, Y. 2010. Unaccusative transitives and the person-case constraint effects in Kurdish,Lingua,120: 693-716.
Legate, J. 2012.  Under-Inheritance, Handout of a paper presented at NELS 42, University of Toronto.
Mackenzie,D.N. 1966. The Dialect of Awraman, Kobenhavn.
Pesetsky, D, Torrego, E. 2004. Tense, case and the nature of syntactic categories, In Gue´ron, J., Lecarme, J. (eds.),The Syntax of Time (495–537). Cambridge, MA: MIT Press.
Radford,  A. 2009. An Introduction to English Sentence Structure, Cambridge: Cambridge University Press.
Woolford, E. 2006.Lexical case, inherent case and argument structure, Linguistic Inquiry, 37:111-130.