ساخت‌های کنایی نشاندار در هورامی: تقابل دو رویکرد کمینه‌گرا
ساخت‌های کنایی نشاندار در هورامی: تقابل دو رویکرد کمینه‌گرا

زانیار نقشبندی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 113-132

https://doi.org/10.22059/jolr.2015.54188

چکیده
  مقاله‌ی پیش‌رو درصدد است تا با تکیه بر امکانات نظری مفهوم فاز تحلیلی کمینه‌گرا از ساخت‌های کنایی نشاندار در گویش هورامی بدست دهد. در این راستا پس از اشاره به ویژگی‌های رویکرد مشخصه بنیادی که پیش‌تر ...  بیشتر