کاربست رویکرد پیکره‌بنیاد تحلیل الگوی استعاری در زبان فارسی: مطالعۀ حوزۀ مقصد خشم
کاربست رویکرد پیکره‌بنیاد تحلیل الگوی استعاری در زبان فارسی: مطالعۀ حوزۀ مقصد خشم

امیرسعید مولودی؛ غلامحسین کریمی‌دوستان؛ محمود بی‌جن‌خان

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 99-118

https://doi.org/10.22059/jolr.2015.56645

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم‌سازی استعاری حوزۀ مقصد خشم در زبان فارسی بر اساس نظریۀ استعارۀ مفهومی است. بدین منظور برای نخستین بار در زبان فارسی برای گردآوری و بررسی داده‌های پژوهش، روش پیکره‌بنیاد تحلیل ...  بیشتر