معنی‌شناسی عبارات اشاری: معرفی انگاره‌ای شناختی-گفتمانی
معنی‌شناسی عبارات اشاری: معرفی انگاره‌ای شناختی-گفتمانی

بهلول علائی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 81-99

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.57504

چکیده
  عبارات اشاری جزو دسته‌ای از عبارات زبان هستند که به نظر می‌رسد برای درک مصداقشان باید به بافت برون زبانی مراجعه کرد. این عبارات، علاوه بر کاربرد ارجاعی، از کاربرد مرجعداری و حتی کاربرد آزاد نیز برخوردارند. ...  بیشتر