شبکة معنایی فعل گرفتن بر اساس انگارة چندمعنایی اصول‌مند
شبکة معنایی فعل گرفتن بر اساس انگارة چندمعنایی اصول‌مند

محمد عموزاده؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ بابک شریف

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 117-136

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.59419

چکیده
  هدف از مقالة حاضر، تحلیل معنایی فعل گرفتن و به دست دادن تصویر روشنی از چندمعنایی این فعل در زبان فارسی است. داده‌های مورد بررسی برگرفته از فرهنگ بزرگ سخن و روش تحلیل بر اساس انگارة چندمعنایی اصول‌مند ...  بیشتر