نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه زبان‌شناسی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از مقالة حاضر، تحلیل معنایی فعل گرفتن و به دست دادن تصویر روشنی از چندمعنایی این فعل در زبان فارسی است. داده‌های مورد بررسی برگرفته از فرهنگ بزرگ سخن و روش تحلیل بر اساس انگارة چندمعنایی اصول‌مند تایلر و ایونز است. بر این اساس، پس از استخراج معانی متمایز فعل گرفتن، طرحوارة معنی اصلی این فعل با استفاده از اصول پنج‌گانة انگارة مذکور ترسیم و سپس نحوة اشتقاق سایر معانی از این معنی بیان شده است. نتایج این پژوهش، شبکة معنایی گرفتن را در اختیار ما قرار می‌دهد و در نتیجه دانش ما را دربارة این فعل آنچنان‌که اکنون در زبان فارسی به کار می‌رود، کامل‌تر می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Semantic Network of “Gereftan” in Persian Based on Principled Polysemy Model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amozadeh 1
  • Gholamhossein Karimi Doostan 2
  • Babak Sharif 3

1 Professor of Linguistics Department, ٍEsfahan University

2 Professor of Linguistics Department, Terhan University

3 Ph.D. Student of General Linguistics, ٍEsfahan University

چکیده [English]

This article aims to analyze the semantics of the Persian verb “gereftan” by providing a transparent picture of its polysemous nature. The data under study are gathered from Farhang-e Bozorg-e Sokhan (The Great Sokhan Dictionary) and analyzed based on Principled Polysemy Model (Tyler & Evans 2001, 2003). To this end, a scheme for its primary sense is first drawn by determining the distinct senses of gereftan; then its other senses derived from this main sense will be systematically analyzed. In short, this study provides the semantic network of gereftan, which will deepen our knowledge about this verb in the contemporary Persian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meaning extension
  • Principled Polysemy
  • Cognitive linguistics
  • verb meaning analysis
  • semantics
انوری، حسن (1381). فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن.
انوری، حسن (1390). ذیل فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن.
شریف، بابک(1394). بررسی شناختی افعال سبک در زبان فارسی، رسالة دکتری زبا‌ن‌شناسی دانشگاه اصفهان.
صدری افشار، غلامحسین؛ حکمی، نسرین و حکمی، نسترن (1388).  فرهنگنامة فارسی (3جلد)، تهران، فرهنگ معاصر.
 فره‌وشی، بهرام (1352). ‌فرهنگ پهلوی، ‌مؤسسة‌ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 لغت‌نامه (1377). علی اکبر دهخدا، ‌مؤسسة‌ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
Austin, J. 1956. A plea for excuses, Proceedings of the Aristotelian Society, 57:1-30.
Johnson, M. 1987. The body in the mind: the bodily basis of meaning, imagination and reason, Chicago, Chicago University Press.
Lakoff, G. 1987. Women, fire and dangerous things: what categories reveal about the mind, Chicago, Chicago University Press.
Lakoff, G, and M. Johnson. 1980. Metaphors we live by, Chicago, Chicago University Press.
Langacker, R. W. 2008. Cognitive Grammar: a basic introduction, Oxford, Oxford University Press.
Miller, G. A, and C. Fellbaum. 1991. Semantic networks of English, Cognition, 41:197-229.
Nordlund, M. 2010. Meaning extensions of grasp: a corpus-based study, Lexis, 4:105-126.
sweetser, e. 1990. from etymology to pragmatics: metaphorical and cultural aspects of semantic structure, Cambridge, Cambridge University Press.
Taylor, J. 1995. Linguistic categorization, 2nd edn, Oxford, Oxford University Press.
Tyler, A, and V. Evans. 2001. Reconsidering prepositional polysemy networks: the case of over, Language, 77, 4:724–65.
Tyler, A, and V. Evans. 2003. The semantics of english prepositions: spatialscenes, embodied meaning and cognition, Cambridge, Cambridge University Press.
Ungerer, H. J, and F. Schmid. 1996. An introduction to cognitivelinguistics, London, Longman.