دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-178 
عناصر توافق منفی در ترکی آذری

صفحه 21-36

10.22059/jolr.2016.59412

شجاع تفکری رضائی تفکری رضائی؛ نیما عرفانی راد عرفانی راد؛ خسرو غلامعلی زاده