دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-178 
2. عناصر توافق منفی در ترکی آذری

صفحه 21-36

شجاع تفکری رضائی تفکری رضائی؛ نیما عرفانی راد عرفانی راد؛ خسرو غلامعلی زاده


7. شبکة معنایی فعل گرفتن بر اساس انگارة چندمعنایی اصول‌مند

صفحه 117-136

محمد عموزاده؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ بابک شریف


شماره‌های پیشین نشریه