مقاله پژوهشی
حرکت جانبی فاعل در عبارت‌های وصفی: رویکردی کمینه‌گرا
حرکت جانبی فاعل در عبارت‌های وصفی: رویکردی کمینه‌گرا

مزدک انوشه

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.59411

چکیده
  با حذف سطح ژرف‌ساخت از برنامۀ کمینه‌گرا و شکل‌گیری ساخت‌های نحوی از رهگذر فرایند ادغام، حضور بیش از یک عنصر نحوی ریشه در اشتقاق، میسر و در مواردی برای پیروی از شرط گسترش، الزامی شده است. یکی از پیامدهای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
عناصر توافق منفی در ترکی آذری
عناصر توافق منفی در ترکی آذری

شجاع تفکری رضائی تفکری رضائی؛ نیما عرفانی راد عرفانی راد؛ خسرو غلامعلی زاده

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 21-36

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.59412

چکیده
  در این پژوهش عناصر توافق منفی در ترکی آذری مورد بررسی قرار می­گیرد. در این زمینه اعتقاد بر این است که این زبان فاقد عنصر توافق منفی است. برخلاف این باور، ما در این تحقیق با اقامۀ چند دسته استدلال مانند ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تمایز گواه‌نمایی و وجهیت معرفتی بر اساس رفتار قید‌های زبان فارسی
تمایز گواه‌نمایی و وجهیت معرفتی بر اساس رفتار قید‌های زبان فارسی

والی رضایی؛ مژگان نیسانی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 37-56

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.59413

چکیده
  در این پژوهش تلاش می­شود تا ابهامات مفهومی دو مقوله‌ی­ گواه­نمایی و وجهیت معرفتی مورد توجه قرار­گیرد و به­تبع آن نشان داده­ شود که قیدهای متناظر با این مقوله­ها علیرغم شباهت­هایشان زیر­مقوله­های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل نشانه-معناشناختی فرایند تشخیص در گفتمان ادبی: مطالعۀ موردی پاچه‌خیزک نوشتۀ صادق چوبک
تحلیل نشانه-معناشناختی فرایند تشخیص در گفتمان ادبی: مطالعۀ موردی پاچه‌خیزک نوشتۀ صادق چوبک

پانته‌آ نبی‌ئیان؛ حمیدرضا شعیری

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 57-76

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.59414

چکیده
  در این پژوهش، به مطالعۀ تشخیص به عنوان فرآیندی در درون گفتمان می‌پردازیم. مطالعۀ تشخیص، امری جدای از بافت گفتمانی نیست. این فرایند، وابسته  به پیوستار روایت است و اگر در شرایط گُسستی و ناپیوستار مطالعه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رتبه‌بندی واج‌های گفتار فارسی از نظر کارآیی در بازشناسی گوینده
رتبه‌بندی واج‌های گفتار فارسی از نظر کارآیی در بازشناسی گوینده

جواد شیخ‌زادگان

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 77-96

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.59415

چکیده
  در این مقاله، کارآیی واج­های گفتار فارسی از نظر بازشناسی گوینده مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته و با توجه به میزان کارآیی­ها، رتبه­بندی واج­ها صورت گرفته‌اند. جهت برآورد کارآیی واج­ها، از یک ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیر تعداد واکه بر مساحت فضای واکه‌ا‌‌ی زبان فارسی و مازندرانی: پیش‌بینی کلیدی نظریۀ پراکندگی سازگاریافته
تأثیر تعداد واکه بر مساحت فضای واکه‌ا‌‌ی زبان فارسی و مازندرانی: پیش‌بینی کلیدی نظریۀ پراکندگی سازگاریافته

بتول علی‌نژاد

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 97-115

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.59416

چکیده
  در این مقاله اعتبار پیش‌بینی کلیدی نظریه پراکندگی سازگاریافته در مورد سازماندهی واکه‌ها بررسی شده است که براساس آن، هر چه تعداد واکه در یک نظام واکه‌ای بیشتر باشد مساحت فضای اکوستیکی جهت ایجاد تمایز ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شبکة معنایی فعل گرفتن بر اساس انگارة چندمعنایی اصول‌مند
شبکة معنایی فعل گرفتن بر اساس انگارة چندمعنایی اصول‌مند

محمد عموزاده؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ بابک شریف

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 117-136

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.59419

چکیده
  هدف از مقالة حاضر، تحلیل معنایی فعل گرفتن و به دست دادن تصویر روشنی از چندمعنایی این فعل در زبان فارسی است. داده‌های مورد بررسی برگرفته از فرهنگ بزرگ سخن و روش تحلیل بر اساس انگارة چندمعنایی اصول‌مند ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بیستون؛ دی روز ... ام روز
بیستون؛ دی روز ... ام روز

آژیده مقدم

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 137-156

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.59420

چکیده
  «بیستون» علاوه بر جایگاه نام بانویی نژاده است که ذکرش در کتاب پهلوی ایادگار زریران رفته­ است. در این مقاله تلاش شده تا ضمن ارائۀ روش درست خوانش گونۀ پارسی میانۀ واژۀ باستانی *baga-stāna- در متون پهلوی ...  بیشتر