دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-152 
3. ساخت اضافه در زبان فارسی از منظر دستور ساخت گلدبرگ

صفحه 39-57

10.22059/jolr.2016.61524

حسین رضویان؛ صدیقه کاوسی تاجکوه؛ سحر بهرامی خورشید