مقاله پژوهشی
بررسی پیش‌گذاری فعل در جملات پرسشی آری‌-‌ نه در زبان فارسی)رویکردی کمینه‌گرا(
بررسی پیش‌گذاری فعل در جملات پرسشی آری‌-‌ نه در زبان فارسی)رویکردی کمینه‌گرا(

شجاع تفکری؛ حسین مغانی

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.61522

چکیده
  در این مقاله، فرایند پیش‌گذار‌ی فعل در جملات پرسشی آری ‌ـ‌ نه در زبان فارسی از منظر برنامة کمینه‌گرا (چامسکی، 1995؛ a-b2001) مورد بررسی قرار می‌گیرد. رقیب‌دوست (1993) به پیروی از کریمی (1989)  این ساختارها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل استثناءها و گوناگونی آزاد در فرایند افراشتگیِ پیش‌خیشومی در چارچوب نظریۀ بهینگی
تحلیل استثناءها و گوناگونی آزاد در فرایند افراشتگیِ پیش‌خیشومی در چارچوب نظریۀ بهینگی

بشیر جم

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 19-38

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.61523

چکیده
  «افراشتگیِ پیش‌خیشومی» فرایندی است که طی آن واکۀ افتاده /A/ در بافت پیش از همخوان‌های خیشومی به واکۀ افراشتۀ [u] تبدیل می‌شود. در حالی که این فرایند در برخی از واژه‌ها به‌طور اجباری رخ می‌دهد، در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ساخت اضافه در زبان فارسی از منظر دستور ساخت گلدبرگ
ساخت اضافه در زبان فارسی از منظر دستور ساخت گلدبرگ

حسین رضویان؛ صدیقه کاوسی تاجکوه؛ سحر بهرامی خورشید

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 39-57

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.61524

چکیده
  دستور ساخت گلدبرگ یکی از رویکردهای مطرح در زبان­­شناسی شناختی است که در آن ساخت به عنوان واحد اصلی زبان قلمداد می­شود. مقاله حاضر در صدد است تا با تکیه بر مبانی و اصول مطرح در این دستوربه بررسی و تحلیل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی فرآیند تکرار در زبان کردی در چهارچوب نظریۀ بهینگی
بررسی فرآیند تکرار در زبان کردی در چهارچوب نظریۀ بهینگی

سید محمد رضی نژاد؛ فریده الله یاری

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 59-75

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.61525

چکیده
  در مبحث صرف، فرآیند واژه‌سازی از مباحث مهم است. در میان فرآیندهای واژه‌سازی، فرآیند تکرار در اکثر زبان‌ها متداول است. مطالعات مختلف در زبان‌های گوناگون نظریه‌های متفاوتی را نسبت به این فرآیند در پی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حرکت اجزای پیرااضافه‌ها در زبان کردی (گویش سورانی) برپایۀ نحو ذره‌بنیاد
حرکت اجزای پیرااضافه‌ها در زبان کردی (گویش سورانی) برپایۀ نحو ذره‌بنیاد

ابراهیم مرادی؛ عباسعلی آهنگر؛ غلامحسین کریمی دوستان

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 77-96

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.61526

چکیده
  این پژوهش برپایۀ نحو ذره­بنیاد، نقش نحوی- معنایی و شیوۀ حرکت اجزای پیرااضافه­های زبان کردی  (a(d)a, lQ ...QwQ, lQ ...(d)wQ ...QwQ, wQ ...) را در درون گروه حرف­اضافۀ حاوی آنها می­کاود. نحو ذره­بنیاد برخلاف کمینه­گرایی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پردازش ضمایر فاعلی آشکار و ناملفوظ در فارسی
پردازش ضمایر فاعلی آشکار و ناملفوظ در فارسی

حمیده معرفت؛ اسکندر صمدی

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 97-115

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.61527

چکیده
  این مقاله به چگونگی پردازش ضمایر آشکار و ناملفوظ توسط گویشوران فارسی می‌پردازد. فرضیه‌های گوناگونی برای تفسیر این ضمایر مطرح است و هر کدام پیش‌بینی ویژهای برای گزینش مرجع دارند. یکی از این فرضیه‌ها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
زرستون؛ بانو و ایزدبانو
زرستون؛ بانو و ایزدبانو

آژیده مقدم

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 117-130

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.61528

چکیده
  «زرستون»، بانویی که نامش در کنار نام خواهرش «بیستون» در کتاب پهلوی ایادگار زریران آمده، دختر ارجاسپ شاه هیونان و از تبار ایرانیست. انتخاب این نام برای بانویی از خاندان شاهی درک معنا و اهمیت ...  بیشتر