نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

در این پژوهش عناصر توافق منفی در ترکی آذری مورد بررسی قرار می­گیرد. در این زمینه اعتقاد بر این است که این زبان فاقد عنصر توافق منفی است. برخلاف این باور، ما در این تحقیق با اقامۀ چند دسته استدلال مانند آزمون والدووی (1994) و جیاناکیدو (2000)، تعمیم زانوتینی (1991) و مفهوم منفی نشان می­دهیم که کلماتی مانند “heç” (هیچ) در این زبان عناصر توافق منفی هستند. همچنین نشان­گرهای منفی و جایگاه گروه نفی در ترکی آذری  را مشخص کرده و جوازدهی عناصر توافق منفی را نیز مورد بحث قرار می­دهیم. رفتار نحوی عناصر توافق منفی در زبان ترکی و چندین زبان دیگر در بافت­های سؤالی در این پژوهش حاکی از آن است که، دست کم در این زبان­ها، باید معیار دیگری مبنی بر صدور جواز برای عناصر توافق منفی از طرف ادات سؤالی به معیارهای آزمون والدووی (1994) و جیاناکیدو (2000) افزوده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Negative Concord Item in Azeri Turkic

نویسندگان [English]

  • Shoja Tafakkori Rezayi Tafakkori Rezayi 1
  • Nima Erfaniard Erfaniard 2
  • Khosrow Gholam Alizade 1

1 Assistant Professor of Linguistics, Razi University

2 MA. Linguistics, Razi University

چکیده [English]

In this research Azeri negative sentences are scrutinized with a focus on Negative Concord Item (NCI) s. Linguists such asEnç (1998), Kornfilt (1997) and Progovac (2005) assert that Turkish and Azeri lack Negative Concord Item but we put forward a claim in the contrary. Our purpose is to prove the existence of NCI in Azeri Turkic. This paper includes an introduction to Negative markers and specification of NegP in Azeri sentences. Then, using arguments like Negative Concept, Zanuttini's (1991) generalization and Valduvi's (1994) and Gianakidou's (2000) tests, we argue that Azeri Turkic has NCI. After that, we deal with the licensing of NCIs. In addition to proving the existence of NCI in Azeri, we argue that due to the syntactic behavior of NCIs in interrogative contexts in Azeri Turkic as in some other languages, another criterion must be added to Valduvi's (1994) and Gianakidou's (2000) tests, according to which, the question particles can also license NCIs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negative Concord Item
  • Negative Marker
  • licensing
  • Question Particles
  • Azeri Turkic
درزی، علی (1384). شیوۀ استدلال نحوی. تهران: سمت.
عرفانی­راد، نیما. (1392). بررسی نحوی منفی­سازی در ترکی آذری. دانشگاه رازی کرمانشاه. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد.
Baker, M.C. 1985. The mirror principle and morphosyntactic explanation. Linguistic Inquiry 16: 373–417.
Enç, M. 1988. University of Southern California Class Lectures, Spring 1988, Los Angeles.
Giannakidou, A. 2000. Negative...concord?. Natural Language and Linguistic Theory. 18: 457-523.
Giannakidou, A. 2006. N-Words and negative concord. In The Blackwell Companion to Syntax. (Vol III. 327-391). Massachussets: Blackwell Publishing.
Jäger, A. 2008. History of German negation. Amsterdam and Philadelphia: Linguistik Aktuell/Linguistics Today.
Kornfilt, J. 1997. Turkish: A descriptive grammar. London: Routledge.
Kumar , R. 2006. Negation and licensing of negative polarity items in Hindi syntax. New York & London: Routledge.
Kwak, S. and Ali Darzi .2006. The Syntax and semantics of Persian NCI, hic-phrase. Proceeding of the 2nd Workshop on the Persian Language and the Computer, 54-69.
Pollock, J. 1989. Verb movement, universal grammar, and the structure of IP. Linguistic Inquiry. 20: 365-424.
Progovac, L. 2005. Negative and Positive Polarity. New York: Cambridge University Press.
Vallduvi, E. 1994. Polarity items, N-words and minimizers in Catalan and Spanish. Probus. 6: 263-274.
Wouden, T. 1997. Negative contexts: collocation, polarity and multiple negation.London and New York: Routledge.
Zanuttini, R. 1991. Syntactic properties of sentential negation: A comparative study of Romance languages. University of Pennsylvania. Ph.D. Dissertation.
Zanuttini, R. 1997. Negation and clausal structure: A comparative study of Romance languages. New York and Oxford: Oxford University Press