زرستون؛ بانو و ایزدبانو
زرستون؛ بانو و ایزدبانو

آژیده مقدم

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 117-130

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.61528

چکیده
  «زرستون»، بانویی که نامش در کنار نام خواهرش «بیستون» در کتاب پهلوی ایادگار زریران آمده، دختر ارجاسپ شاه هیونان و از تبار ایرانیست. انتخاب این نام برای بانویی از خاندان شاهی درک معنا و اهمیت ...  بیشتر