ساختهای غیرشخصی مرخم در زبان فارسی: رویکردی شناختی
ساختهای غیرشخصی مرخم در زبان فارسی: رویکردی شناختی

سحر بهرامی خورشید؛ ارسلان گلفام؛ صدیقه سعیدی زاده

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 59-77

https://doi.org/10.22059/jolr.2017.63135

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی و چگونگی ساخت­های غیرشخصی مرخم در زبان فارسی در چارچوب انگاره دستور شناختی می­پردازد. این نوع از ساخت­ها از یک فعل وجهی و یک مصدر مرخم تشکیل شده­اند. دستور شناختی به دو نوع فعل ...  بیشتر