سلسله‌مراتب دسترسی گروه اسمی: فراگیری بندهای موصولی در زبان فارسی
سلسله‌مراتب دسترسی گروه اسمی: فراگیری بندهای موصولی در زبان فارسی

شهره سادات سجادی؛ رضامراد صحرایی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 21-38

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.66648

چکیده
  کینان و کامری (1977) پس از بررسی 50 زبان، نظریۀ سلسله‌مراتب دسترسیِ گروه اسمی را معرفی کردند. در این نظریه ادعاشده‌است که زبان‌ها به‌طور جهانی برای موصولی‌سازی از یک سلسله‌مراتب پیروی می‌کنند. بر این ...  بیشتر