ادغام موازی، اشراف چندگانه و ساختار همپایگی پرسشواژه‌ای
ادغام موازی، اشراف چندگانه و ساختار همپایگی پرسشواژه‌ای

یادگار کریمی؛ هنگامه واعظی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.66649

چکیده
  همپایگی پرسشواژه­ای اصطلاحی توصیفی است که در ارجاع به ساخت­هایی بکار می­رود که در آنها معمولاً دو پرسشواژه با هم همپایه می­شوند. همپایگی پرسشواژه­ای، از لحاظ توصیفی، به دو ساخت همپایگی معمول ...  بیشتر