نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه کردستان

2 استادیار زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت

چکیده

همپایگی پرسشواژه­ای اصطلاحی توصیفی است که در ارجاع به ساخت­هایی بکار می­رود که در آنها معمولاً دو پرسشواژه با هم همپایه می­شوند. همپایگی پرسشواژه­ای، از لحاظ توصیفی، به دو ساخت همپایگی معمول و پرسش­های چندگانه مشابهت دارد. علیرغم این شباهت­های صوری، تدقیق در این ساخت­ها نمایان می­سازد که این ساخت هم به لحاظ نحوی و هم معنایی از دو ساخت دیگر متمایز است. به‌طور مشخص، همپایگی پرسشواژه­ای، برخلاف همپایگی معمول، از قانون همسانی همپایه­ها (ویلیامز 1981) تبعیت نمی­کند؛ همچنین تعبیر معنایی این ساخت، برخلاف پرسش­های چندگانه، از نوع تک-جفتی است. با مبنا قرار دادن این تفاوت­های معنایی و نحوی، تحلیلی نحوی از ساختار بندهای حاوی همپایگی پرسشواژه­ای، با بهره­گیری از شق نظری اشراف چندگانه و ادغام موازی، ارائه می­گردد که بر اساس آن همپایگی پرسشواژه­ای برخلاف همپایگی معمول، واقعیت نحوی ندارد. مشخصاً، بر پایه­ی این تحلیل، بندهای حاوی همپایگی پرسشواژه­ای، ساختاری دو-بندی دارند و سازه­­های مشترک  VP و TP در دو بند به‌طور موازی، ولی تحت اشراف چندگانه، مشتق و در نهایت در سطح CP همپایه می­شوند. لذا، همپایگی پرسشواژه­ای پدیده­ای آوایی و ثانویه است که برآیند خطی­سازی دو بند همپایه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Parallel Merge, Multidominance and the Structure of Wh-Coordination

نویسندگان [English]

  • Yadgar Karimi 1
  • Hengameh Vaezi 2

1 Associate Professor in Linguistics University of Kurdistan

2 Assistant Professor of English Language, Azad Islamic University, Rasht

چکیده [English]

Wh-coordination is a descriptive term used to refer to configurations where two wh-constituents are conjoined. Wh-coordination bears descriptive resemblances to conventional coordination and multiple wh-questions. However, closer inspection of wh-coordination reveals that it is different in both semantic and syntactic respects. In terms of its semantics, wh-coordination yields a single-pair reading, as opposed to the pair-list reading forced by multiple wh-questions. As for its syntactic properties, wh-coordination violates the Coordination of the Likes Law (Williams 1987), as opposed to conventional coordination. To explain such intrinsic characteristics of wh-coordination, we will advance a syntactic analysis of such constructions in terms of Parallel Merge and Multidominance. Crucially, on the basis of their syntactic and semantic peculiarities, it is argued that clauses containing wh-coordination have a bi-clausal structure, with VPs and TPs parallel-merged, where each wh-constituent is merged within its respective dominating clause and consequently, the two clauses are conjoined in the CP level. Under this analysis, coordination of the wh-constituents is only apparent; the real coordination occurs at the CP level of clauses containing the wh-constituents. The superficial coordination of the wh-constituents is an epiphenomenon ensuing from the linearization of bi-clausal conjunction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parallel merge
  • Multidominance
  • coordination
  • wh-question
  • persian
Bachrach, A, and R. Katzir. 2017. Linearizing structures, Syntax, 20:1–40.
Boškovic, Ž. 2015. Wh-movement. In A. Fabregas, J. Mateu, and M. Putnam (eds), Contemporary linguistic parameters (251-280), Bloomsbury.
Chomsky, N. 2015. Problems of projection: extensions. In E. Domenico, C. Hamann and S. Matteini (eds), Structures, strategies and beyond: studies in honour of Adriana Belletti (1-16), John Benjamins.
Citko, B. 2005. On the nature of merge: external merge, internal merge, and parallel merge, Linguistic Inquiry,36(4):475-496.
ـــــــــــــــــــــــــ 2011. Symmetry in syntax: Merge, move and labels, Cambridge University Press.
Citko, B, and M. Gračanin-Yuksek. 2013. Towards a new typology of coordinated wh-questions, Journal of Linguistics, 49(1):1-32.
Collins, C. 2005. A smuggling approach to the passive in English, Syntax, 8: 81–120.
De Vries, M. 2009. On multidominance and linearization, Biolinguistics 3(4):344-403.
Giannakidou, A, and J. Merchant. 1998. Reverse sluicing in English and Greek, The Linguistic Review, 15(2):233-256.
Gračanin-Yuksek, M. 2007. About sharing, Doctoral dissertation, MIT.
Hagstrom, P. 1998. Decomposing questions, Doctoral dissertation, MIT.
Kahnemuyipour, A. 2001. On wh-questions in Persian, Canadian Journal of Linguistics, 46:41-61.
Karimi, S, and A. Taleghani. 2007. Wh-movement, interpretation, and optionality in Persian. In S. Karimi, V. Samiian and W. Wilkins (eds), Clausal and Phrasal Architecture: Syntactic Derivation and Interpretation (167-187), John Benjamins.
Kayne, R. 1984. Connectedness and binary branching, MIT Press.
Kolb, H, and U. Monnich. 1999. The mathematics of syntactic structure: trees and their logics, De Gruyter: Mouton.
Kotek. H. 2016. Covert partial wh-movement and the nature of derivations, Glossa, 1(1):25:1–19.
Kotek, H, and M. Y. Erlewine. 2016. Covert pied-piping in English multiple wh-questions, Linguistic Inquiry, 47(4):669–693.
Lipták A. 2012. Strategies of wh-coordination, Linguistic Variation, 11(2):149-188.
Lotfi, A, R.  2003. Persian wh-riddles, In C. Boeckx and K. Grohmann (eds),  Multiple wh-fronting (161-186), John Benjamins.
McCawley, J. D. 1982. Parentheticals and discontinuous constituent structure, Linguistic Inquiry, 13(1):91-106.
Nunes, J. 2004. Linearization of chains and sideward movement, MIT Press.
Ross, J. R. 1967. Constraints on Variables in Syntax, Doctoral dissertation, MIT.
Williams, E. 1981. Transformationless grammar, Linguistic Inquiry, 12(4):645-653.
Zhang, N. 2009. Coordination in Syntax, Cambridge University Press.