محمول‌های ثانویه در زبان فارسی رویکردی کمینه‌گرا
محمول‌های ثانویه در زبان فارسی رویکردی کمینه‌گرا

مزدک انوشه

دوره 9، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.69526

چکیده
  محمول‌های ثانویه[1] از جمله ساخت‌هایی‌اند که در سنت دستورنویسی فارسی مغفول مانده‌اند، اما در چهاردهه مطالعات دستور زایشی کم‌وبیش همۀ گونه‌های آن به‌تفصیل بررسی شده‌اند. محمول‌های ثانویه بر دو گونه‌اند: ...  بیشتر