چندمعنایی در ترکیب‌های دارای ساخت [X be-VPRES]: تحلیلی در چارچوب نظری صرف ساخت
چندمعنایی در ترکیب‌های دارای ساخت [X be-VPRES]: تحلیلی در چارچوب نظری صرف ساخت

سحر بهرامی خورشید؛ روزبهان یزدانی مقدم

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 27-47

چکیده
  هدف این مقاله بررسی ساخت ترکیبی [X be-VPRES] در زبان فارسی از دیدگاه انگاره­ی صرف ساخت است. این پژوهش پدیده­ی چندمعنایی را در ساخت مورد نظر بررسی کرده است، طرحواره­ ی این ساخت و همچنین زیرطرحواره­ های ...  بیشتر
بررسی واژه‌های مشتق مختوم به پسوند «ـار» در زبان فارسی از منظر صرف ساخت
بررسی واژه‌های مشتق مختوم به پسوند «ـار» در زبان فارسی از منظر صرف ساخت

سحر بهرامی خورشید؛ سعیده قندی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 25-48

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.264867.666402

چکیده
  همۀ زبان‌های جهان برای تولید واژه‌های جدید از شیوه‌های گوناگونی استفاده می‌کنند. اشتقاق در کنار ترکیب دو فرایند مهم صرفی هستند که نقش اصلی هر دو ساخت صورت‌واژه‌های جدید است. در زبان فارسی اشتقاق یکی ...  بیشتر
تحلیلی ساخت‌محور از ترکیبات نام‌اندام «دل» در زبان فارسی
تحلیلی ساخت‌محور از ترکیبات نام‌اندام «دل» در زبان فارسی

آوا ایمانی؛ عادل رفیعی؛ محمد عموزاده

دوره 9، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 23-43

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.69527

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ساخت ترکیبات نام‌اندام «دل» به عنوان یکی از نام‌اندام‌های فعال زبان فارسی است که در چارچوب صرف ساختی بوی (2010) به تحلیل الگوی واژه‌سازی ]دل-[X می‌پردازد و می‌کوشد تنوعات معنایی، ...  بیشتر