کلیدواژه‌ها = صرف شناختی
پیشوندواره های زبان فارسی: تحلیل شناختی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 83-105

10.22059/jolr.2019.273141.666454

سمیرا ذهاب ناظوری؛ آرزو نجفیان؛ بهمن زندی؛ مهدی سیزواری


رویکردی ساختی شناختی به پسوند «– گار» در زبان فارسی

دوره 9، شماره 2، دی 1397، صفحه 45-66

10.22059/jolr.2018.69528

پارسا بامشادی؛ نگار داوری اردکانی