درج همخوان برای جلوگیری از التقای واکه ها در زبان فارسی: یک بررسی آوایی
درج همخوان برای جلوگیری از التقای واکه ها در زبان فارسی: یک بررسی آوایی

وحید صادقی

دوره 10، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 83-104

https://doi.org/10.22059/jolr.2019.72002

چکیده
  در یک مطالعۀ آزمایشگاهی درج همخوان غلت [j] و چاکنایی­های [?] و [h] برای جلوگیری از التقای واکه­ها را از طریق مشاهدۀ الگوی تغییرات فرکانس و شدت انرژی سیگنال صوتی بررسی کردیم. تعدادی کلمۀ فارسی حاوی وندهای ...  بیشتر