تبلور مفهوم زمان: براساس حرکات استعاری دستان
تبلور مفهوم زمان: براساس حرکات استعاری دستان

فهیمه نصیب ضرابی؛ محمدرضا پهلوان‌نژاد

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 109-127

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.52663

چکیده
  این مقاله به بررسی حرکات استعاری دستان در حین به کار بردن قیدهای مختلف زمان توسط فارسی‌زبانان، بهمنظور ارائه طرحی برای مفهوم زمان، می‌پردازد. پس از تصویربرداری از 22 آزمودنی، در حین پاسخ‌گویی به سؤالات ...  بیشتر