گروه حرف تعریف شکافته در زبان فارسی- رویکردی کمینه‌گرا
گروه حرف تعریف شکافته در زبان فارسی- رویکردی کمینه‌گرا

طیبه اسدی مفرح؛ علی درزی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 21-43

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.281064.666505

چکیده
  پژوهش حاضر بر پایۀ برنامۀ کمینه­گرا، به بررسی و تبیین ساخت­های دارای چند «را» به­عنوان نمونه­ای از ساخت­های موسوم به گروه حرف تعریف شکافته1می­پردازد. شکافت در ساختمان گروه حرف تعریف، ...  بیشتر