الگوهای مطابقه در ساخت‌های کنایی در هورامی: رویکردی کمینه‌گرا
الگوهای مطابقه در ساخت‌های کنایی در هورامی: رویکردی کمینه‌گرا

زانیار نقشبندی؛ بهروز چمن آرا

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 141-164

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.306857.666626

چکیده
    تبیین پدیدۀ مطابقۀ مفعولی به مثابۀ یکی از خصوصیات بنیادین ساخت‌های ارگتیو همواره یکی از پرسش‌های اساسی در رویکردهای زایشی بوده است. در چارچوب رویکرد کلاسیک مفروض در قالب برنامۀ کمینه‌گرا، حالت‌نمایی ...  بیشتر
گروه حرف تعریف شکافته در زبان فارسی- رویکردی کمینه‌گرا
گروه حرف تعریف شکافته در زبان فارسی- رویکردی کمینه‌گرا

طیبه اسدی مفرح؛ علی درزی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 21-43

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.281064.666505

چکیده
  پژوهش حاضر بر پایۀ برنامۀ کمینه­گرا، به بررسی و تبیین ساخت­های دارای چند «را» به­عنوان نمونه­ای از ساخت­های موسوم به گروه حرف تعریف شکافته1می­پردازد. شکافت در ساختمان گروه حرف تعریف، ...  بیشتر