بررسی ترکیب های برون مرکز سه جزئی N-P-N در زبان فارسی: تحلیلی در چارچوب صرف ساخت
بررسی ترکیب های برون مرکز سه جزئی N-P-N در زبان فارسی: تحلیلی در چارچوب صرف ساخت

غزال اسدی؛ سحر بهرامی؛ اردشیر ملکی مقدم

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 23-47

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.313793.666665

چکیده
  در اکثر زبان ­ها، فرایند واژه­ سازیِ ترکیب، از فرایندهای دیگر زایاتر است، به همین دلیل این فرایند جایگاه ویژه­ای در صرف هر زبان داشته و بیشتر مورد توجه دستورنویسان و زبان ­شناسان قرار گرفته است. ...  بیشتر
چندمعنایی در ترکیب‌های دارای ساخت [X be-VPRES]: تحلیلی در چارچوب نظری صرف ساخت
چندمعنایی در ترکیب‌های دارای ساخت [X be-VPRES]: تحلیلی در چارچوب نظری صرف ساخت

سحر بهرامی خورشید؛ روزبهان یزدانی مقدم

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 27-47

چکیده
  هدف این مقاله بررسی ساخت ترکیبی [X be-VPRES] در زبان فارسی از دیدگاه انگاره­ی صرف ساخت است. این پژوهش پدیده­ی چندمعنایی را در ساخت مورد نظر بررسی کرده است، طرحواره­ ی این ساخت و همچنین زیرطرحواره­ های ...  بیشتر
بررسی واژه‌های مشتق مختوم به پسوند «ـار» در زبان فارسی از منظر صرف ساخت
بررسی واژه‌های مشتق مختوم به پسوند «ـار» در زبان فارسی از منظر صرف ساخت

سحر بهرامی خورشید؛ سعیده قندی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 25-48

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.264867.666402

چکیده
  همۀ زبان‌های جهان برای تولید واژه‌های جدید از شیوه‌های گوناگونی استفاده می‌کنند. اشتقاق در کنار ترکیب دو فرایند مهم صرفی هستند که نقش اصلی هر دو ساخت صورت‌واژه‌های جدید است. در زبان فارسی اشتقاق یکی ...  بیشتر