ابعاد کاربردشناختی نقش‌نمای گفتمانیِ «مگر»
ابعاد کاربردشناختی نقش‌نمای گفتمانیِ «مگر»

شاهین شیرزادی؛ محمد عموزاده؛ سید علی کلانتری؛ والی رضایی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 123-146

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.323183.666712

چکیده
  چکیدهنقش‌نمای گفتمانی مقوله‌ای نقشی-کاربردی‌ است که در شرایط صدق عبارت حامل خود تأثیری نداشته و معنایی رویه‌ای و فرایندی دارد نه توصیفی و گزاره‌ای. این مقوله زبانی در سال‌های اخیر توجهی فزاینده را ...  بیشتر