شبکة معنایی فعل گرفتن بر اساس انگارة چندمعنایی اصول‌مند
شبکة معنایی فعل گرفتن بر اساس انگارة چندمعنایی اصول‌مند

محمد عموزاده؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ بابک شریف

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 117-136

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.59419

چکیده
  هدف از مقالة حاضر، تحلیل معنایی فعل گرفتن و به دست دادن تصویر روشنی از چندمعنایی این فعل در زبان فارسی است. داده‌های مورد بررسی برگرفته از فرهنگ بزرگ سخن و روش تحلیل بر اساس انگارة چندمعنایی اصول‌مند ...  بیشتر
بررسی افزایش و کاهش معنایی در ضرب المثل‌های زبان فارسی
راحله گندمکار
بررسی افزایش و کاهش معنایی در ضرب المثل‌های زبان فارسی راحله گندمکار

راحله گندمکار

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1389

چکیده
  فرآیندهای «افزایش و کاهش معنایی» که نخستین بار از سوی صفوی (1379: 247) معرّفی شد، از جمله ابزارهای مناسب برای توجیه و تبیین بسیاری از پدیده‌های معنایی از جمله چگونگی شکل‌گیری معنی برخی ساخت‌ها و نحوة درک ...  بیشتر