رتبه بندی و تعامل محدودیت‌های مولین در ساخت های دواسمیِ برگشت‌ناپذیرِ زبان فارسی
رتبه بندی و تعامل محدودیت‌های مولین در ساخت های دواسمیِ برگشت‌ناپذیرِ زبان فارسی

علی عربانی دانا؛ عادل رفیعی؛ بتول علی نژاد

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 119-140

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.263717.666398

چکیده
  ساخت‌های دواسمی در پیشینة مربوط به این اصطلاح، این گونه تعریف می‌شود: «توالی دو کلمه که دارای طبقة دستوری یکسان هستند و عموماً با یک رابط واژگانی به هم مرتبط می‌شوند». منظور از «دواسمی» در ...  بیشتر