ساخت‌های فعلی استمراری – تأکیدی در گویش هورامی
ساخت‌های فعلی استمراری – تأکیدی در گویش هورامی

یادگار کریمی زانیار نقشبندی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 83-100

چکیده
  در این مقاله ساخت فعلی خاصی در گویش هورامی (پاوه‌ای) مورد بررسی قرار می‌گیرد که در این جستار ساخت استمراری-تأکیدی نامیده می‌شود و از پیوند نحوی افعال مضارع اخباری، ماضی استمراری و ماضی ساده با مصدر سازندة ...  بیشتر