رویکردی شناختی به مسئلة هم معنائی بافتی در سطح افعال زبان فارسی
رویکردی شناختی به مسئلة هم معنائی بافتی در سطح افعال زبان فارسی

راحله گندمکار

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 115-125

چکیده
  رویکرد معنی‌شناسی شناختی که مبنای درک پدیده‌های مختلف زبانی و غیرزبانی را «شناخت» انسان میداند، از طریق ابزارهای متعددی از جمله شکل گیری طرح‌واره‌های تصوری در ذهن، به توجیه چگونگی درک مقولاتی زبانی ...  بیشتر