بررسی مفاهیم وجهی زمان دستوری در زبان فارسی
بررسی مفاهیم وجهی زمان دستوری در زبان فارسی

محمد عموزاده؛ حدائق رضایی

دوره 3، شماره 1 ، آبان 1391، ، صفحه 53-76

https://doi.org/10.22059/jolr.2012.30295

چکیده
  استفاده از زمان دستوری برای بیان مفاهیم وجهی، یا به عبارتی شیوه‌های استفاده از زمان دستوری به عنوان ابزار اعمال نظر گوینده در مورد محتوای گزاره در زبان فارسی، موضوعی است که در مقالة حاضر مورد بررسی ...  بیشتر