طبقه‌بندی واژه‌های مرکب زبان فارسی از منظر نظریة صرف توزیعی
طبقه‌بندی واژه‌های مرکب زبان فارسی از منظر نظریة صرف توزیعی

محیا احمدی؛ مزدک انوشه

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.292771.666557

چکیده
  تمام زبان‌های دنیا از شیوه‌های مختلفی برای خلق واژه‌های جدید بهره می‌برند. یکی از این فرایندها ترکیب است. ترکیب از جمله مقولاتی است که بسیاری از زبان‌شناسان ایرانی و غیر ایرانی از دیرباز مورد توجه ...  بیشتر
تحلیلی ساخت‌محور از ترکیبات نام‌اندام «دل» در زبان فارسی
تحلیلی ساخت‌محور از ترکیبات نام‌اندام «دل» در زبان فارسی

آوا ایمانی؛ عادل رفیعی؛ محمد عموزاده

دوره 9، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 23-43

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.69527

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ساخت ترکیبات نام‌اندام «دل» به عنوان یکی از نام‌اندام‌های فعال زبان فارسی است که در چارچوب صرف ساختی بوی (2010) به تحلیل الگوی واژه‌سازی ]دل-[X می‌پردازد و می‌کوشد تنوعات معنایی، ...  بیشتر