همگونی محل تولید خیشومی تیغه¬ای در زبان فارسی: فرایندی ...
همگونی محل تولید خیشومی تیغه¬ای در زبان فارسی: فرایندی ...

وحید صادقی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 57-75

https://doi.org/10.22059/jolr.2013.35361

چکیده
  این مقاله به بررسی آزمایشگاهی همگونی محل تولید همخوان خیشومی تیغه­ای /n/ با همخوان انسدادی لبی بعد در دو مرز هجایی و واژگانی می­پردازد. مقادیر فرکانس­های دوّم و سوّم در سه ناحیه مرکز واکه، پایان واکه ...  بیشتر