کلیدواژه‌ها = دستور شناختی
تعداد مقالات: 2
1. رویکردی ساختی شناختی به پسوند «– گار» در زبان فارسی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-66

پارسا بامشادی؛ نگار داوری اردکانی