نویسنده

استادیار پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

چکیده

در زبان فارسی، عناصر نحوی درون گروه زمان و از جمله سازه هایی که
در جایگاه موضوع قرار دارند، می توانند به دلا یل کلامی و به منظور یافتن
خوانش نشاندار، از فراز یکدیگر گذر کنند و به جایگاهی بالاتر از بند خود
جابه جا شوند. مقالة حاضر می کوشد تا با رویکردی مشخصه بنیاد،
فرایندهای یادشده را در چارچوب مفاهیم نظری برنامة کمینه گرا تبیین کند و
تحلیلی همگون از انگیزة حرکت سازه های مؤک د و مبتدا و نیز چراییِ اختیاری
بودن جابه جایی آنها در اشتقاق نحوی به دست دهد .در روند ای ن بررسی،
استدلال می شود که شاخص گروه زمان جایگاه موضوع است و سازة فاعل
برای بازبینی مشخصة تعریف هستة گروه زمان، به این جایگاه ارتقا می یابد.
این موضوع از آن منظر اهمیت دارد که نشان می دهد شاخص زمان در فارسی
نمی تواند محل فرود سازه های مبتدا و مؤکّد باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Topicalization and Focus Movement in Persian A Feature-Based Approach

نویسنده [English]

  • Mazdak Anushe

چکیده [English]

Topicalization and focus movement have been discussed in literature
with respect to a vriety of their properties. In Persian, syntactic objects
within Tense Phrase, including phrasal arguments, may freely be displaced
to a higher position and the reordering of these elements is mainly
considered to be the result of discourse functional elements such as topic
and focus. The present study is an effort to address the question of the
formal motiviation of these movements, and their formalization within a
feature-based system. Moreover, it tries to account for the surface position
of subject in Persian, based on a VP shell analysis and the strength of Dfeature
in this language. Thus one of the main contributions of this study is
that the uninterpretable D-feature on the head of TP is strong in Persian and
as a result, the structural subject has to move to the specifer position of its
own clause.

کلیدواژه‌ها [English]

  • D-feature
  • Minimal Domain
  • Minimal Link Condition
  • Spec TP
  • Topic & Focus features