رویکردی مشخصه بنیاد به فرایندهای مبتداسازی و تأکید در زبان فارسی
رویکردی مشخصه بنیاد به فرایندهای مبتداسازی و تأکید در زبان فارسی

مزدک انوشه

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1389

چکیده
  در زبان فارسی، عناصر نحوی درون گروه زمان و از جمله سازه هایی که در جایگاه موضوع قرار دارند، می توانند به دلا یل کلامی و به منظور یافتن خوانش نشاندار، از فراز یکدیگر گذر کنند و به جایگاهی بالاتر از بند ...  بیشتر
بررسی خاستگاه واج /l/ در زبان فارسی
بررسی خاستگاه واج /l/ در زبان فارسی

رحمان بختیاری

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1389

چکیده
  واج /l/ یکی از واج‌های زبان فارسی است که دارای چند منشأ متفاوت است. منشأ واج /l/ در شماری از واژه‌های زبان فارسی نیز مشخص نیست.این مقاله بر آن است تا با بررسی سیر تحوّل واج /l/ و واجهایی بپردازد که در زبان ...  بیشتر
ابعاد معناشناختی «باید» در زبان فارسی
ابعاد معناشناختی «باید» در زبان فارسی

محمّد عموزاده مهدیرجی؛ حدائق رضایی رضایی

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1389

چکیده
  باید از جمله مقوله‌های واژگانی در زبان فارسی است که به طور جدّی با مقولة معنایی وجهیت گره خورده و از این روی، دارای ابعاد معناشناختی پیچیده و قابل تأمّلی می‌باشد. در مقالة حاضر با بررسی و تحلیل شواهدی ...  بیشتر
بررسی افزایش و کاهش معنایی در ضرب المثل‌های زبان فارسی
راحله گندمکار
بررسی افزایش و کاهش معنایی در ضرب المثل‌های زبان فارسی راحله گندمکار

راحله گندمکار

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1389

چکیده
  فرآیندهای «افزایش و کاهش معنایی» که نخستین بار از سوی صفوی (1379: 247) معرّفی شد، از جمله ابزارهای مناسب برای توجیه و تبیین بسیاری از پدیده‌های معنایی از جمله چگونگی شکل‌گیری معنی برخی ساخت‌ها و نحوة درک ...  بیشتر
توضیحی درباره نقش نحویِ  zraiia vourukasaiia
توضیحی درباره نقش نحویِ zraiia vourukasaiia

چنگیز مولایی

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1389

چکیده
  مدّتها است که تصوّر میشود zraii? vouruka?aiia صورت مفرد مکانی ریش? zraiiah و vouruka?a است. در این مقاله نشان داده خواهد شد که این تبیین، نادرست است و سپس بر اساس شواهد متعدد از متن اوستا تبیین دیگری برای آن پیشنهاد خواهد ...  بیشتر
نقد و بررسی کتاب «ساخت زبان فارسی » با رویکرد معیارهای نقد و نقدِ بر نقد
نقد و بررسی کتاب «ساخت زبان فارسی » با رویکرد معیارهای نقد و نقدِ بر نقد

لیلا شریفی

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1389

چکیده
  نقد حاضر، نقدی صورتگرایانه در کنار نقد دانشگاهی است. در یک تعریف کلّی و عام، نقد صورتگرایانه (فرمالیستی)، نقدی است که در بررسی یک اثر، اصالت را به صورت (ساخت:فرم) می‌دهد و عمده توجهش به لزوم وجود رابطه‌ای ...  بیشتر
ساخت فعل در زبان بلخی
ساخت فعل در زبان بلخی

محمود جعفری دهاقی

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1389

چکیده
  ساخت فعل یکی از مهمترین مقوله‌های دستوری در زبانهای ایرانی است. مقایس? ساخت فعل در زبانها و گویشهای ایرانی می‌تواند بیانگر پیوند این زبانها و بستگی آنها به یک شاخ? زبانی، یعنی زبانهای ایرانی باستان باشد. ...  بیشتر