نویسنده

دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده

مدّتها است که تصوّر میشود zraii? vouruka?aiia صورت مفرد مکانی ریش? zraiiah و vouruka?a است. در این مقاله نشان داده خواهد شد که این تبیین، نادرست است و سپس بر اساس شواهد متعدد از متن اوستا تبیین دیگری برای آن پیشنهاد خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Explanation on the Grammatical Case of the Zraii? Vouruka?aiia (Yt.8.8.)

نویسنده [English]

  • Changiz Mowlaee

چکیده [English]

It has long been supposed that zraiia vouruka?aiia (in Yt.8.8) could be a locative singular form of the zraiiah- and vouruka?a- stems. I shall attempt to show here that this explanation is incorrect. There are, however, several good pieces of evidence in the above- mentioned Avestan text that lead us to propose another reasonable explanation on this grammatical issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avesta
  • Grammatical Case
  • stem
  • Yasht